Obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

 

Zadávateľ zákazky: DAJVO s. r. o.;

Názov zákazky: frézovacie obrábacie centrum 5 osé s príslušenstvom;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie frézovacieho obrábacieho centra 5 osého s príslušenstvom, ktoré je detailne špecifikované v Prílohe č.1 Kúpnej Zmluvy a je opatrené inteligentnými prvkami.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na www.dajvo.sk/obstarávanie.

Lehota na predkladanie ponúk: do 25.11.2020, 10:00 hod.